Sắp xếp:


Kích thước: 23*33*58cm Trọng lượng đá thạch: 61kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng Brazil Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, sân vườn, tiểu cảnh tác dụng trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí.

2,207,000đ

Kích thước: 15/23/36cm Trọng lượng đá thạch: 13.38kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

11,350,000đ

Kích thước: 20/30/60cm Trọng lượng đá thạch: 31kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

10,290,000đ

Kích thước: 25/38/53cm Trọng lượng đá thạch: 44.5kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

11,700,000đ

Kích thước: 20/41/68cm Trọng lượng đá thạch: 50.0kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

10,092,000đ

Kích thước: 30/38/60cm Trọng lượng đá thạch: 43.6kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

14,500,000đ

Kích thước: 33/53/68cm Trọng lượng đá thạch: 74.6kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

13,160,000đ

Kích thước: 24/50/66cm Trọng lượng đá thạch: 42.2kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

8,140,000đ

Kích thước: 18/38/68cm Trọng lượng đá thạch: 25.8kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

7,265,000đ

Kích thước: 18/33/55cm Trọng lượng đá thạch: 19.9kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

8,340,000đ

Kích thước: 15/38/58cm Trọng lượng đá thạch: 26.8kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

3,250,000đ

Kích thước: 19/29/43cm Trọng lượng đá thạch: 10kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

2,974,000đ

Kích thước: 15/33/43cm Trọng lượng đá thạch: 9.08kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

5,260,000đ

Kích thước: 20/32/46cm Trọng lượng đá thạch: 16.7kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

2,980,000đ

Kích thước: 16/20/48cm Trọng lượng đá thạch: 7.8kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

4,040,000đ

Kích thước: 20/30/45cm Trọng lượng đá thạch: 12.8kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

4,815,000đ

Kích thước: 11/35/46cm Trọng lượng đá thạch: 12.9kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

9,800,000đ

Kích thước: 38/38/95cm Trọng lượng đá thạch: 36.5kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

12,440,000đ

Kích thước: 15/65/80cm Trọng lượng đá thạch: 38.8kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

13,550,000đ

Kích thước: 25/55/95cm Trọng lượng đá thạch: 41.5kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

225,000,000đ

Kích thước: 41/86/180cm Trọng lượng đá thạch: 1500.0kg Chất liệu: Đá Canxedon - Mã Não Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

10,175,000đ

Kích thước: 30/38/98cm Trọng lượng đá thạch: 62.5kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

11,780,000đ

Kích thước: 25/43/70cm Trọng lượng đá thạch: 75.2kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

14,650,000đ

Kích thước: 26/50/65cm Trọng lượng đá thạch: 93.0kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

12,375,000đ

Kích thước: 25*30*50cm Trọng lượng đá thạch: 27.5kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

8,280,000đ

Kích thước: 22*26*41cm Trọng lượng đá thạch: 18.4kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

5,400,000đ

Kích thước: 20*25*46cm Trọng lượng đá thạch: 12kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

765,000đ

Kích thước: 9*13*29cm Trọng lượng đá thạch: 1.9kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

3,828,000đ

Kích thước: 21*24*32cm Trọng lượng đá thạch: 9.8kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

21,460,000đ

Kích thước: 30*40*41cm Trọng lượng đá thạch: 58.5kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

13,890,000đ

Kích thước: 30*32*45cm Trọng lượng đá thạch: 37.2kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

14,780,000đ

Kích thước: 20*35*57cm Trọng lượng đá thạch: 40.8kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

29,688,000đ

Kích thước: 35*43*105cm Trọng lượng đá thạch: 78.3kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

403,000,000đ

Kích thước: 68/68/180cm Trọng lượng đá thạch: 620.0kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

24,150,000đ

Kích thước: 32/32/81cm Trọng lượng đá thạch: 80.5kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

11,400,000đ

Kích thước: 20/30/46cm Trọng lượng đá thạch: 38.0kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Chứng Thư Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí hiệu quả

14,850,000đ

Kích thước: 20*30*61cm Trọng lượng đá thạch: 49.5kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng Brazil Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, sân vườn, tiểu cảnh tác dụng trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí.

2,310,000đ

Kích thước: 16*13*28cm Trọng lượng đá thạch: 7.7kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng Brazil Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy kiểm định đá quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, sân vườn, tiểu cảnh tác dụng trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí.

9,985,000đ

Kích thước: 25*26*45cm Trọng lượng đá thạch: 28,53kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng Brazil Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, sân vườn, tiểu cảnh tác dụng trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí.

12,250,000đ

Kích thước: 22*33*45cm Trọng lượng đá thạch: 35kg Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng Brazil Tặng kèm: Đế gỗ tự nhiên như hình + Giấy Kiểm Định Đá Quý Ý nghĩa: bày trí nhà cửa, cửa hàng, sân vườn, tiểu cảnh tác dụng trấn trạch, trừ tà, ngăn ngừa xâm nhập tà khí.

4,800,000đ

Kích thước: 23-41-66cm Trọng lượng đá thạch: 62,4Kg Chất liệu: Đá Onyx Marble Tự Nhiên Ý nghĩa: Đá cảnh phong thuỷ mang đến sự may mắn, thịnh vượng, sức khỏe, gia đình hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc.

5,400,000đ

Kích thước: 30-30-58cm Trọng lượng đá thạch: ~40kg Chất liệu: Đá Serpentine Tự Nhiên Ý nghĩa: Đá cảnh phong thuỷ mang đến sự may mắn, thịnh vượng, sức khỏe, gia đình hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc.

Hiển thị 1 - 42 / 42 kết quả

Tìm hiểu nghệ thuật chơi đá cảnh phong thuỷ

Đá cảnh phong thủy là những khối đá tự nhiên đẹp đã được gia công sơ qua. Tuy nhiên, đá vẫn giữ được sự hoang sơ, mộc mạc và tự nhiên vốn có. Mỗi loại đá cảnh thường có một hình dáng và kích thước hoàn toàn không giống nhau.

đá cảnh phong thủy

Đá cảnh có hình dáng bắt mắt

Vật phẩm này thường được đặt trong phòng khách, phòng làm việc hay kể cả sân vườn. Đây được dùng làm vật trang trí phong cảnh nhìn rất tự nhiên, sang trọng. Đặc biệt loại đá này còn mang lại sự may mắn và sinh khí tốt cho gia chủ.

Sử dụng đá cảnh trong trang trí nhà cửa là một thú vui tao nhã của nhiều người. Với những đường nét điêu khắc tỉ mỉ luôn mang đến vẻ đẹp tiềm ẩn cho không gian được bày trí. Bên cạnh đó, vật phẩm còn có ý nghĩa đại diện cho sức khỏe và cuộc sống của gia chủ.

Hiện nay, An Phát chuyên cung cấp nhiều loại đá khác nhau như:

 • Đá cảnh serpentine 

 • Đá cảnh vân gỗ

 • Đá trấn trạch thạch anh hồng

 • Đá trấn trạch thạch anh xanh

 • Đá trấn trạch thạch anh trắng

 • Đá trấn trạch Canxedon - Mã não

Ý nghĩa và tác dụng của đá cảnh phong thuỷ

Ngoài việc dùng làm trang trí cho không gian ngôi nhà thêm đẹp, sang trọng hơn thì đá cảnh còn có ý nghĩa phong thủy rất đặc biệt. Một số ý nghĩa phong thủy mà loại đá này mang lại như:

 • Giúp mang đến may mắn, thịnh vượng, sức khỏe cho gia đình hòa thuận. Giúp cuộc sống vợ chồng, con cái được ấm êm, hạnh phúc.

 • Giúp cho trí tuệ được minh mẫn, sáng suốt và có những quyết định chính xác trong công việc. Nhờ đó giúp công việc luôn được thuận lợi, hanh thông.

 • Khi đặt trong phòng ngủ sẽ giúp gia chủ dễ đi vào giấc ngủ, ngủ ngon giấc hơn. Đặc biệt, khi bố trí đá cảnh trong phòng ngủ giúp trấn trạch, trừ tà nên hạn chế được tình trạng bóng đè.

 • Giúp mang lại cho thành viên trong gia đình những nguồn năng lượng tích cực, lạc quan và luôn tự tin trong cuộc sống.

 • Bày trí nhà cửa, cửa hàng, sân vườn, tiểu cảnh bằng đá cảnh có tác dụng giúp trấn trạch, trừ tà và ngăn ngừa xâm nhập tà khí.

Xem thêm: Tranh đá phong thủy

Đá cảnh mang đến may mắn và sức khỏe cho gia chủ

Cách bài trí đá cảnh phong thuỷ

Để đá cảnh phát huy được đúng công dụng của nó gia chủ nên đặt ở những nơi thông thoáng. Một số vị trí nên đặt đá cảnh như:

Đặt đá cảnh phong thuỷ trong nhà

Phòng khách: Vị trí hợp lý nhất là phía đối diện với cửa chính, gần bàn ghế sofa. Vì năng lượng của đá sẽ kết hợp với năng lượng từ cửa chính tạo ra luồng khí cho ngôi nhà.

Bàn làm việc: Nên chọn những viên đá để vừa với bàn làm việc và đặt đối diện bàn làm việc hay ngay cạnh máy tính đều được.

Phòng bếp: Chính là nơi giúp gắn kết mọi người trong gia đình. Khi đặt đá phong thủy ở vị trí này sẽ giúp mang lại sự êm ấm trong gia đình. Giúp đẩy lùi bệnh tật và mang đến những nguồn năng lượng tích cực.

Đặt đá phong thủy ở sân vườn

Gia chủ nên chọn những loại đá phong thủy có kích thước lớn. Ngoài ra, gia chủ nên chọn những khối đá có sức gợi hình, đứng vững chắc và hài hòa với cảnh vật xung quanh.

Đá trấn trạch thạch anh trắng

Lưu ý: Để đá phong thủy phát huy được công dụng tốt, ngoài cách bố trí thì gia chủ cũng nên quan tâm tới màu sắc. Nên lựa chọn những loại đá có màu sắc phù hợp và tương sinh với bản mệnh để giúp phát huy tối đa hiệu quả.

Xem thêm: Tỳ hưu đá phong thủy

Những lưu ý khi sử dụng đá cảnh phong thuỷ

Một số lưu ý gia chủ cần nên tránh khi sử dụng đá phong thủy như:

Không nên đặt những mẫu đá phong thủy không rõ nguồn gốc, nhiều góc cạnh ở trong phòng ngủ. Vì nó sẽ ảnh hưởng lớn chất lượng giấc ngủ của các thành viên trong gia đình. Chỉ nên đặt những loại đá tạc tượng.

Không nên đặt trên bàn thờ tổ tiên, ông địa,...Vì bàn thờ là nơi linh thiêng và không thích hợp với những vật phẩm nặng nề như đá. 

Giá đá cảnh phong thuỷ ( đá trấn trạch) là bao nhiêu?

Thông thường, giá của các loại đá phong thủy phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong đó, kích thước, cân nặng, chất liệu chính là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá.

Giá các loại đá phụ thuộc rất nhiều vào kích thước

Tùy từng loại đá khác nhau mà giá cũng khác nhau. Giá đá cảnh phong thủy dao động như sau:

 • Đá cảnh serpentine có giá 5.400.000 đồng

 • Đá cảnh vân gỗ có giá 4.800.000 đồng

 • Đá trấn trạch thạch anh hồng có giá dao động từ 2.310.000 - 403.000.000 đồng.

 • Đá trấn trạch thạch anh xanh nằm trong khoảng 765.000 - 29.000.000 đồng.

 • Đá trấn trạch thạch anh trắng có mức giá trong khoảng 5.400.000 - 14.650.000 đồng.

 • Đá trấn trạch Canxedon - Mã não có giá trong khoảng 2.974.000 - 225.000.000 đồng.

Với sự đa dạng về mẫu mã, kích thước giúp khách hàng dễ dàng tìm được mẫu phù hợp với nhu cầu của mình.

Mua đá cảnh phong thuỷ ở đâu uy tín và đảm bảo?

Ngày nay, các cơ sở cung cấp các loại đá này mọc lên ngày càng nhiều. Để tìm được đơn vị cung cấp tư vấn có tâm và uy tín, gia chủ cần phải cân nhắc và tìm hiểu rõ ràng để không phải mất tiền đáng tiếc.

An Phát - Cơ sở cung cấp các vật phẩm phong thủy uy tín

Một trong những đơn vị cung cấp đá cảnh phong thuỷ hàng đầu với nhiều loại mẫu mã đa dạng, chất lượng mà quý khách có thể tham khảo là Đá phong thủy An Phát. Với nhiều năm kinh nghiệm chuyên cung cấp các vật phẩm phong thủy, An Phát luôn chiếm trọn được niềm tin của khách hàng.

Chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm 100% được làm từ đá thạch anh. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có những ưu đãi rất tuyệt vời cho khách hàng ở xa được kiểm tra hàng thoải mái và được hỗ trợ phí ship trên toàn quốc.

Mọi thông tin chi tiết về đá cảnh phong thủy đã được chúng tôi giải đáp cho khách hàng một cách rất tận tình. Hy vọng những thông tin về đá cảnh đã giúp ích được cho bạn. Mọi thông tin cần tư vấn thêm về sản phẩm bạn vui lòng liên hệ 0982627166 - 0989170110.

Xem thêm: Đá thạch anh vụn ngũ sắc

              Chúc Mừng Quý Khách Đã Trở Thành 1 Trong 5 Khách Hàng MAY MẮN Trong TUẦN Này

Khi Giành Thời Gian Ghé Thăm Website Của Chúng Tôi  DaPhongThuyAnPhat.Com

(Quý vị sẽ nhận được 01 mã giảm giá 100k khi mua đơn hàng từ 01 triệu đồng trong hôm nay trên trang website của chúng tôi.

Phiếu Giảm Giá Chỉ Có Hiệu Lực Trong 60 Phút. ÁP DỤNG NGAY )

Đã thêm vào giỏ hàng